Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2015

cleer

February 12 2015

cleer
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaiidzsobie iidzsobie
cleer
Miłość, bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus - ' Dżuma '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaiidzsobie iidzsobie
cleer
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaiidzsobie iidzsobie
cleer
5289 bc10 500
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet
cleer
Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią mówić o swoich miłościach, ale to wcale nie znaczy, że nie kochają.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

February 10 2015

6250 59bd 500

oblyvian:

jellyfish don’t have brains

jellyfish dgaf

Reposted fromMudfire4 Mudfire4
cleer
5348 4c21
Reposted fromosaki osaki
cleer
Czasami człowiek potrzebuje mapy. Nie miejsc, w których nie był lub w których właśnie często bywał, lecz miejsc, do których nigdy z powrotem by nie trafił. Mapy, dzięki której przeszłość przestanie być snem, która przekona go, że tamto miejsce istnieje i będzie istnieć nadal, która przywróci przyszłości nadzieję. Niekiedy człowiek potrzebuje sporządzić mapę ukochanej osoby. Mapę, która pozwoli zapomnieć o bólu bycia porzuconym albo pomnoży ten ból. 
Reposted fromhole-love hole-love
cleer
6219 3324 500
<3
Reposted bydolphugly dolphugly

February 09 2015

cleer
Nie wydostanę się stąd
Chyba że ty
Chyba że ty
Chyba że podasz mi dłoń..
— ...
Reposted from17november 17november
cleer
9131 55f7
Reposted fromalize alize
9912 7046 500
Reposted fromdeleted-account deleted-account
cleer
9323 10c0 500
Tak toleruj moje chore ja, głupia prośba, co weekend to koniec nas. Znowu ci się już błyszczą oczka, jakby runął domek z kart. Naiwne pytanie czemu znów pijesz sam, znałabyś odpowiedz jak posłuchałabyś ciszy raz///
cleer
9129 d2ef 500

February 08 2015

cleer
3964 58be
"let's play a love game"
Reposted bynooodlejeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl